Duší celkem: 906
Přítomných duší: 4
V krčmách: 0

   Nápověda

   Pravidla pro PJ - nová

   1. PJové (Pánové jeskyně) vedou jednotlivá dobrodružství (questy), v kterých hrají ostatní hráči. Znakem jejich výsadního postavení je tzv. "kostička" ("dice"), jejíž barva určuje kvalitu příslušného PJe.
    kostičkaznačenípopis
    žádnáNDobyčejný hráč
    UDneoficiální PJ, nemusí mít složen PJ test, neabsolvoval výcvik a nemá právo udělovat expy
    BDzačínající PJ, stále ještě ve výcviku, pod kontrolou mistra, cca 1-4 měsíce, max. 1 quest
    GDnormální PJ, běžný status oficiálního vypravěče
    YDkvalitní PJ, získají velmi dobří PJ po delším čase, mohou dohlížet na ostatní PJ a cvičit je
    RDelitní PJ, velmi dobří a zkušení PJ, dohlíží na ostatní PJ a cvičí je , "staří mazáci"
    Každý PJ může vést tolik oficiálních questů, kolik jen zvládne dobře a aktivně vést. Dotyčný PJ by měl sám nejlépe posoudit, jaké jsou jeho možnosti. Konečné slovo pro založení nového questu má administrátor přes PJ.

    Kromě kostiček rozlišují PJ ještě následující atributy:
    atributpopis
    NEAKTIVNÍ
    - křížek přes kostičku
    - označuje oficiálního PJ, který nevede žádný oficiální quest ani výcvik
    RÁDCE
    MISTR

    - označuje PJ, který se podílí na vzdělávání ostatních PJů
    - modrá "čapka" značí Rádce, který má za úkol dohlížet na méně zkušené PJe a radit jim
    - tento status může získat jakýkoliv PJ se žlutou (YD) kostkou

    - zelená "čapka" značí zkušeného PJe, který může vzít do výcviku adepta na oficiálního PJe
    - aktuálně vede nějaký výcvik nebo některému dohlíží
    - tento status PJ získá pouze pokud vlastní status Rádce, bude mít vynikající výsledky při svém rádcovství a shledá se s pozitivním ohlasem u ostatních Mistrů
    - může vést neomezené množství výcviků. Měl by však dobře zhodnotit své časové možnosti a předejít tak případným komplikacím.
    - informaci o tom, zda má Mistr momentálně volnou kapacitu a vybírá si adepty pro výcvik na PJe, najdete v textovém popisku Mistrovy ikonky

    - příznak "neaktivní" označuje Rádce nebo Mistra, který dlouhodobě nedohlíží na žádného PJe a nevede žádný výcvik

   2. Hra v questu
    1. Každý, komu je svěřen oficiální quest, si musí být vědom odpovědnosti vůči nadřazeným orgánům (adminům přes PJ), ale především vůči hráčům. Měl by respektovat jejich rozhodnutí a snažit se jim vycházet vstříc.
    2. PJ by si měl před založením questu rozmyslet alespoň základní linii příběhu, ve které se bude jeho quest pohybovat, a teprve potom požádat o jeho založení na příslušném fóru. K žádosti je třeba připojit název a krátký popis nového questu.
    3. PJ musí být za všech okolností nestranný. Neměl by do svého questu brát přátele, pokud si není jistý, že bude schopen tuto nestrannost udržet. Nikdy nesmí dojít ke střetu zájmů, jako je například PJem ovládaná postava v jeho vlastním questu nebo dvě postavy ovládané jedním hráčem hrající ve stejném příběhu.
    4. PJ musí do svých questů pravidelně odepisovat, a proto by měl pečlivě zvážit svoje časové možnosti. Pokud se mu to nepodaří a příběhy jím vedené začnou zahálet (měsíc neomluvené neaktivity), hrozí rušení questů, snížení, popř. úplné odebrání PJ hodnosti. V případě, že má PJ problémy s časem a ví, že nebude moci po určitý čas do questu odepisovat, musí o tom informovat hráče. Součásti této omluvy by měl být i předpokládaný termín ukončení jeho neaktivity .
    5. PJ nesmí ve hře nikoho držet. Musí být schopen nejdéle do týdne uvolnit postavy, které o to požádaly, popř. zajistit, aby tak někdo učinil za něj.
    6. V oficiálním questu může hrát nejvíce sedm (výjimečně více) a nejméně tři aktivní hráči (hráč odepisuje do jednoho měsíce po PJ příspěvku). Pokud z jakéhokoliv důvodu klesne počet aktivních hráčů v questu pod tuto hranici, musí PJ neprodleně přijmout hráče další, aby bylo toto pravidlo dodrženo. V neoficiálních questech je povolený rozsah 1-10 hráčů.
    7. Questy bez hráčů nebo questy, do kterých déle než měsíc nepřibyl žádný herní příspěvek, mohou být po předchozím varování smazány adminy přes PJ. Výjimkami z tohoto pravidla jsou letní prázdniny a případ, kdy se PJ s hráči domluví na určité časově omezené přestávce, a toto oznámí příslušnému adminovi.
    8. PJ se nesmí zaplést do osobních konfliktů. Je důležité, aby dokázal rozlišovat, jestli si s někým nerozumí jako uživatel na chatu nebo fórech, nebo jestli má dotyčného potom v družině. Netahejte své osobní konflikty do hry! Za jakoukoliv osobní mstu vůči vašim hráčům bude okamžitě odebrán PJ status!
    9. Při hraní questů platí staré přísloví: "PJ má poslední slovo." Pokud se například skupinka podivuje nad tím, jak může v třeskutém mrazu narazit na nezamrzlou studánku, nenechte se vtáhnout do zbytečné diskuse. Jen PJ ví, zda není studánka například na magickém místě, které jí zamrznout zabraňuje. Ovšem všeho s mírou. Pokud jsou argumenty hráčů rozumné a relevantní, nebojte se ustoupit a přiznat chybu. Nikdo není dokonalý.
    10. Pokud si PJ s čímkoliv neví rady, měl by se zeptat svého Rádce, nějakého jiného zkušeného kolegy (YD,RD), na příslušném PJ fóru, popřípadě admina přes PJ. Není ostudou se ptát a hlavně nováčci mezi PJ by si měli uvědomit, že tím předejdou spoustě nenapravitelných chyb.
    11. Veškeré informace, které se PJ dozví na PJ fórech, popř. pomocí svých výsadních pravomocí, by neměl šířit mimo kolektiv PJs. Kazí tím ostatním hru. Od PJ se očekává, že dokáže hrát za své postavy tak dobře, že nebude využívat informací, které mít nemá, ale nelze to očekávat i od všech obyčejných hráčů.
    12. PJ se za všech okolností chová slušně. Jakékoliv urážení ostatních uživatelů, používání přemíry vulgarismů nebo jiné chování neslučitelné s chováním oficiálního PJ, bude považováno za porušení pravidel pro PJ a může být trestáno snížením či odebráním PJ statusu (rozhodne hlasování PJ).

   3. Pravidla expování
    1. Expování (přidělování zkušenostních bodů, tzv. expů, hráčům) se PJ naučí od svého Mistra při výcviku. Jako jakési sjednocující měřítko slouží Ukázkový quest, který najde v Nápovědě. Každý PJ by se ho měl držet, questy budou pravidelně kontrolovány. Hodnotí se písmeny A-F a k rozlišení jemných nuancí je možno přidělit plus nebo mínus. Číselné hodnoty jednotlivých písmen najde PJ v Ukázkovém questu.
    2. Při boji v questech nedostávají hráči za zabité nepřátele a nestvůry žádné bonusové expy. Hodnotí se pouze kvalita a nápaditost příspěvků.
    3. PJ je povinen expovat všechny dosud neoexpované příspěvky od hráčů vždy při vkládání svého nového příspěvku.
    4. Při rozhodování o výši expů za příspěvek by se měl zohlednit především roleplaying, dále pak správně hrané přesvědčení, čtivost a zábavnost, posun v ději, stylistika, přiměřená délka atp. Bližší informace v Ukázkovém questu.
    5. Hráčům je každý den možné udělit expy nejvíce za dva nejlepší příspěvky (v okamžiku expování), všechny ostatní musejí být ohodnoceny písmenem F.
    6. V případě několika příspěvků od jednoho hráče, které následují bezprostředně za sebou (tj. nejsou proloženy žádným hráčským ani PJ příspěvkem), se tyto z hlediska expování považují za jeden.
    7. PJ je povinen kvůli časnému vyhlašování Malé a Velké hry a její korektnosti doexpovat příspěvky z uběhnutého měsíce do dvou týdnů od jeho skončení. Pokud tak neudělá, ohodnotí za něj administrátoři přes PJe, dle svého vlastního uvážení a PJ tak přijde o odměnu, která mu za každý ohodnocený příspěvek dle pravidel náleží.

   4. Výcviky PJ
    1. Na výcvik na PJ se může přihlásit každý, kdo získal alespoň 100 bodů zázraků či expů u svých postav (dále jen BZ) a poté splnil PJ test. Těchto 100 BZ může být odpuštěno v případě, že dotyčný vede kvalitní neoficiální quest (případně i na jiném herním portále, na nějž je schopen doložit funkční odkaz, zálohu či ho jinak veřejně zpřístupnit k nahlédnutí). O tom, zda bude podmínka 100 BZ odpuštěna, rozhoduje hlasování PJ.
    2. Před zařazením do fronty na výcvik musí uchazeč projít testem z pravidel pro PJ, z pravopisu a stylistiky a z pravidel DrD (v rozsahu místní nápovědy). Pokud tímto testem neprojde, je jeho neúspěch zaznamenán a o další vypracování testu se může pokusit až po dalších 200 expech nasbíraných od neúspěšného pokusu.
    3. Z fronty na výcvik si dle vlastního uvážení vybírají kandidáty zkušení PJ označení symbolem mistr, kteří pak hráče provedou výcvikovým questem:
     • Výcvik - výcvikovým questem se může stát jakýkoli (neoficiální) quest, který adept vede a do kterého přijme postavu svého Mistra. Měl by o této skutečnosti předem imformovat hráče. Vedle klasického questového fóra bude na žádost Mistra k tomuto questu založeno ještě soukromé fórum pro PJ a jeho Mistra, ve kterém budou moc probírat záležitosti týkající se výcviku. Fórum bude k nahlédnutí i pro ostatní Mistry z důvodu kontroly probíhajícího výcviku.
     • Mistr ho musi naučit zejména správný přístup k hráčům, plánování a vedení příběhu, technické věci (práce s vývěskou), expování, jednotlivá přesvědčení, šeptání, vhodné formátování a srozumitelnost příspěvků, časté chyby (hraní za hráče) a na koho se obracet s dotazem.
     • Až Mistr a PJ řádně proberou důležité záležitosti vedení hry, bude výcvikový quest převeden na oficiální a PJi přidělen status modré kostky (na základě žádosti Mistra). Toto období slouží především k ujasnění expování. Na jeho konci proběhne hlasování všech Mistrů, kteří buď přidělí adeptu zelenou kostku, nebo prohlásí výcvik za neúspěšný.
    4. Adept i Mistr by měli odepisovat v časovém rozmezí, které si společně před začátkem výcviku odsouhlasí. Domluvená lhůta však nesmí přesáhnout dva týdny. Při delší nepřítomnosti jednoho či druhého se sluší omluva (stačí uvést přibližné datum odpovědi), která bude pro ostatní Mistry a uživatele k nahlédnutí ve výcvikovém fóru.
    5. Neomluvená neaktivita cvičené osoby je tolerována po 3 týdny. Omluvená neaktivita je tolerována pouze do jednoho měsíce - s výjimkou prázdnin, vážné nemoci, či jiného podobného objektivního důvodu.
    6. V případě neúspěšného výcviku je tento nepodařený pokus zaznamenán. Uchazeč se může znovu přihlásit na výcvik až tehdy, uplyne-li doba 6 měsíců od neúspěšného výcviku. PJ test opakovat nemusí.

   5. Mistři
    1. Každý oficiální PJ, který dosáhl na žlutou kostku (YD), může požádat o status Mistra. O přijetí rozhodne hlasování všech Mistrů. PJ, který projde skrze hlasování, se stane Mistrem a bude mu po vzájemné dohodě po dobu jeho prvního výcviku přidělen některý z ověřených Mistrů jako dohled.
    2. Spolu se zkušenějším Mistrem si vybere adepta na PJe z výcvikové fronty. Dohlížející Mistr hodnotí práci adepta, radí mu a pomáhá. V případě, že adept výcvik hrubě nezvládá, je dohlížející Mistr připraven výcvik dokončit.
    3. Po skončení výcviku dohlížející Mistr adepta na post Mistra doporučí, nedoporučí, popř. požádá o další výcvik. V případě předčasného ukončení výcviku ze strany cvičence může adept požádat o další výcvik. Tuto možnost lze využít pouze dvakrát. O dalších nadpočetných výcvicích, stejně jako o konečném hlasování rozhodnou všichni Mistři hlasováním. Výsledek jejich rozhodnutí je zaznamenán do PJ záznamu adepta.
    4. Po neúspěšném pokusu o získání statusu Mistra je možné zkusit své štěstí nejdříve 6 měsíců po odebrání statusu, a to pouze na doporučení alespoň jednoho aktivního Mistra.
    5. Mistrovi, který momentálně nevede žádný výcvik či žádný nedohlíží (a ví, že se to v dohledné době nezmění), je adminem udělen status neaktivního Mistra. S tímto statusem může setrvat pouze rok od ukončení svého posledního výcviku či dohledu nad výcvikem - následně je mu titul Mistr snížen na Rádce. Při opětovném návratu po odebrání statusu Mistra s ním bude nakládáno jako s jakýmkoliv jiným adeptem na Mistra.

   6. Dohlížení a Rádci
    1. Každý oficiální PJ má svého určeného Rádce, kterým je jiný PJ kostky stejné nebo vyšší barvy. Výjimkou jsou PJ, které admin přes PJ prohlásí za dlouhodobě neaktivní, ti určeného Rádce mít nemusí.
    2. Rádcem může být jakýkoli PJ žluté a vyšší kostky, který o tuto funkci projeví zájem.
    3. Rádce prochází questy a příslušná questová fóra svého svěřence, kontroluje vedení příběhu, expování, aktivitu, chování vůči hráčům a dodržování PJ pravidel obecně. Jeho povinností je upozornit PJ v případě, kdy se dopustí chyby v kterémkoli z výše uvedených případů. Pokud PJ nezajistí nápravu, je Rádce toto povinen oznámit na příslušných PJ fórech, kde se rozhodne o dalším postupu.
    4. Povinností každého Rádce je také dvakrát do roka napsat na fórum "Kniha vypravěčů a příběhů" krátké hodnocení svých svěřenců a jejich příběhů. Mezi jednotlivými hodnoceními musí vždy uplynout alespoň 4 měsíce, je doporučeno hodnotit jednou za pololetí. V případě, že mají v péči YD nebo RD, stačí jedno hodnocení ročně. Toto hodnocení musí Rádce povinně sepsat také v okamžiku předání svého svěřence jinému Rádci.
    5. Prvním Rádcem PJe je vždy jeho Mistr, a to minimálně do doby, než daný PJ dostane status GD. Poté mu může být administrátorem přes PJ přidělen Rádce jiný. Administrátor se rovněž stará o případy, kdy je třeba z důvodu neaktivity či nezájmu starého Rádce přidělit Rádce nového.
    6. Pokud Rádce neplní povinnosti, které z jeho role vyplývají, nebude mu přiznána odměna za období, kdy své povinnosti neplnil, a to např. i v případě, kdy by hodnocení dodal zpětně. Také mu může být snížen PJ status, pokud povinnosti neplní dlouhodobě (některý z jeho svěřenců je více jak rok bez řádného hodnocení). Situaci budou řešit administrátoři přes PJe dle vlastního uvážení s přihlédnutím ke všem okolnostem.

   7. PJ status (hodnost)
    1. Šedá kostka značí neoficiálního PJ. Takový uživatel ještě neprošel úspěšně ani základním výcvikem pod vedením Mistra a nemusí mít ani složen PJ test. Vznik a zánik tohoto statu je přímo závislý na existenci jím vedeného questu. Z těchto pravidel se na něj v přiměřené míře vztahují pouze body sekce 2. (Neoficiální PJ tedy nemá svého Rádce, nemůže expovat příspěvky, nevztahují se na něj omezení rychlosti, ani nemá přístup na fóra oficiálních PJ atd.)
    2. Modrá a zelená kostička jsou označení PJ, která jsou přidělována během, resp. po výcviku. Modrá značí PJ, který má za sebou složení PJ testu základní výcvik, ale narozdíl od GD ještě neprošel poslední částí zkoušky - vedením vlastního questu pod dohledem svého Rádce.
    3. Na návrh jakéhokoli PJ, který je vlastníkem minimálně GD, může být PJ vlastnící zelenou kostičku povýšen a obdržet kostičku žlutou. Podmínkou je velice kvalitní vedení questů po dobu minimálně 3 měsíců, kladné hodnocení hráčů a úspěšné PJ hlasování.
    4. Nejlepším PJ se může podařit získat kostičku červenou. Podmínkou je kostička žlutá, skvělé vedení svěřených questů, způsobilá práce minimálně na pozici Rádce, velice kladné hodnocení hráčů a admin obce. O povýšení opět rozhodne standardní PJ hlasování.
    5. Status PJ může být snížen nebo odebrán v případě špatné hry, neomluvené neaktivity či prohřeškům proti pravidlům. Návrh na odebrání statusu PJ musí být podán srozumitelně a musí být podepřen konkrétními důkazy.
    6. Je-li některý z PJ navrhnut na odebrání/snížení statusu, musí být tento o dané skutečnosti spraven ještě před zahájením hlasování. Taktéž musí být seznámen se všemi proti němu předloženými důkazy. Následně je mu ponechána lhůta sedmi dnů, ve které má právo sepsat svou obhajobu. Tato bude zveřejněna při zahájení samotného hlasování. Za tyto náležitosti zodpovídají admini přes PJ.
    7. V případě odebrání PJ statusu je možné o jeho znovupřidělení zažádat nejdříve po 3 měsících. Rozhoduje se ve standardním hlasování. Znovupřidělit lze maximálně status GD, nikdy ne vyšší.
    8. PJ, který nevede žádný quest dostane příznak NEAKTIVNÍ.

   8. Hlasování PJ
    1. Hlasování bude vyhlášeno na fóru příslušného statusu, kde také proběhne. Vyhlášení musí být provedeno způsobem, který neumožňuje jeho přehlédnutí. Vyhlašovaná otázka musí být srozumitelná, aby nemohlo dojít k nedorozumění.
    2. Hlasování se zúčastňují vždy pouze aktivní PJ.
    3. Hlasují vždy PJ s kostičkou stejné nebo vyšší barvy, kterých se problém týká. Při hlasování o povýšení se vždy jedná o statusu, na který by měl být daný PJ povýšen. Tj. o odpuštění podmínky počtu nahraných expů pro neoficiálního PJe hlasují všichni oficiální PJ, o povýšení žluté kostičky na červenou všichni RD atp.
    4. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina skutečně hlasujících (ti, kteří se zdrželi, se nepočítají). Ve chvíli, kdy jasné, že návrh této hranice musí dosáhnout / nemůže dosáhnout, je možné hlasování předčasně ukončit.
    5. Standardní doba hlasování je 14 dní od doby jeho vyhlášení. Po uplynutí této doby se hlasy všech ostatních PJ či Mistrů počítají jako 'Zdržuji se hlasování'. Hlasování vyhodnocuje a vyhlašuje vždy admin přes PJe.
    6. Není-li uvedeno jinak, může být jedno konkrétní hlasování zopakováno nejdříve po 2 měsících od ukončení posledního. Výjimku z tohoto pravidla mohou povolit admini přes PJ v případě, kdy došlo k výrazné změně skutečnosti, která byla předmětem hlasování.

   9. Ostatní
    1. Všichni PJ by měli procházet questy ostatních. BD a GD kvůli tomu, aby se něčemu přiučili, Rádci a Mistři proto, aby ostatní questy kontrolovali a pomohli udržet jejich kvalitu.
    2. Ve všech ostatních případech, které v těchto pravidlech nejsou popsány, rozhoduje názor adminů přes PJ. Tito administrátoři též rozhodují o případném udělení výjimek z těchto pravidel.

   10. Odměny
    1. V dokončených questech (rozumíme tím splnění úkolu dobrodružství) náleží hráčům odměna podle rozhodnutí PJ. Odměna pro aktivní postavu, která hraje od počátku až do konce dobrodružství, může činit maximálně 100 expů. Admini přes PJ si vyhrazují právo odměny schvalovat a případně změnit.
    2. Každému PJi náleží odměna v podobě jednoho BZ za každý hráčský příspěvek (ohodnocený lépe než F) ve všech oficiálních questech, které vede.
    3. Každému Mistrovi připadne odměna v podobě 30 BZ za každý dokončený výcvik, a to ať už skončí úspěšně či nikoliv. V případě, že se jedná o první výcvik daného Mistra, o odměnu se spravedlivě dělí s jeho zkušenějším kolegou.
    4. Každému Rádci připadne odměna 20 BZ za každé hodnocení aktivního GD PJe, který mu je přidělen. Za hodnocení svěřené YD či RD, které je nutné sepsat jednou ročně, náleží Rádci odměna 40 BZ. Hodnocení nesmí být triviální typu "nic moc se nezměnilo" - posoudí a přidělí admin přes PJ.

   by Angeluss, DonSimon, Ferro_the_King, Hrun & Christopher, verze 5.0


    
   [ ZPĚT ]

   DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
   Přepnout na mobilní verzi webu.
   Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).